Algemene voorwaarden

Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van, iedere aanbieding, offerte of overeenkomst al dan niet op afstand die betrekking heeft op de door de vennootschap onder firma Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F., gevestigd en zaakdoende te (6365 CK) Schinnen, Stationsstraat 52, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer: 14038414, te leveren producten uit de productlijn “ED@”. 
 • In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F goederen bestelt en/of koopt.
 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden doet de klant afstand van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden. 

Artikel 2: Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F., in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging al dan niet via elektronische weg van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. of door feitelijke uitvoering door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. komt een overeenkomst tot stand.
 • Indien  de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. passende en technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen worden daartoe passende veiligheidsmaatregelen genomen. 
 • Mondelinge of telefonische afspraken c.q. toezeggingen evenals verklaringen van vertegenwoordigers van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. zijn slechts bindend indien deze door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. schriftelijk zijn bevestigd.
 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F.
 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. ontheffen deze van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Wijziging in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. en de klant zijn overeengekomen.

Artikel 3: Leveringsvoorwaarden

 • Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Zodoende zijn vanaf het moment van levering de goederen voor rekening en risico van de koper.
 •  Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
 • Goederen gelden als geleverd, zodra Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
 • Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
 • De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

Artikel 4: Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
 • De in de aanbiedingen van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Artikel 5: Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient betaling steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. te verrekenen met de door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. in rekening gebrachte bedragen.
 • Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 • Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. aangewezen bank- of girorekening. Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F., totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. voortvloeiende schade.
 • Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan
 • Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. om schadevergoeding te vorderen.
 • Onverminderd de overige rechten van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. gehouden om de incassokosten te vergoeden die Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende wet.
 • De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 • De klant kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een periode van 14 dagen – hierna de bedenktijd – zonder opgave van redenen ontbinden.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd vangt aan met ingang van de dag volgende op de dag dat de klant, dan wel een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product in ontvangst genomen heeft. 
 • Indien de klant in een bestelling meerdere producten heeft besteld vangt de bedenktijd aan op de dag waarop de klant, dan wel een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product ontvangen heeft. 
 • Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen vangt de bedenktijd aan op de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel door de klant, dan wel een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, ontvangen is. 
 • Indien de bedenktijd verstrijkt op een dag die valt in het weekend of op een feestdag dan eindigt de bedenktijd pas op de eerstvolgende werkdag.
 • Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht, dient dit binnen de bedenktermijn aan Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. kenbaar gemaakt te worden middels het bijgevoegde retourformulier, dan wel op een andere wijze, zoals bijvoorbeeld per e-mail, schrijven of telefonisch. 
 • Indien Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. de melding van de herroeping mogelijk maakt via elektronische weg, zal zij de klant na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging toezenden.
 • De klant dient bij gebruikmaking van zijn herroepingsrecht het product zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag volgende op de in lid 6 bedoelde melding, terug te zenden aan Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. In afwijking hiervan kan Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. met de klant overeenkomen dat zij het product bij deze ophalen. Indien het product na retourzending door de klant Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. na afloop van deze 14 dagen bereikt, is de terugzendtermijn in acht genomen. 
 • De klant zendt het product retour met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, conform de door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.
 • De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. In afwijking hiervan kan Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. aangeven deze kosten op zich te nemen.
 • Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten met Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. van rechtswege ontbonden. 
 • Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgende op de dag waarop de klant de herroeping meldt conform lid 6 van dit artikel. Het is Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. toegestaan de terugbetaling uit te stellen tot het moment dat het product retour ontvangen is, dan wel totdat de klant bewijst dat het product retour gezonden is, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.
 • Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. zal voor de terugbetaling aan de klant hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat door de klant gebruikt is, tenzij de klant instemt met een andere wijze van terugbetaling. De kosten samenhangende met de terugbetaling komen voor rekening van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F.
 • Indien de klant gekozen heeft voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, hoeft Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. de bijkomende kosten niet terug te betalen. 

Artikel 7: Garanties

 • Indien door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
 • Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. de te leveren producten -naar de keuze van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. – herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F.
 • Alle eventuele garantieverplichtingen van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. wijzigingen in de door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F., zolang de klant enige vordering van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F., waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
 • De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. te bewaren.
 • De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
 • Ingeval de geleverde producten worden be- of verwerkt of vermengd met goederen van de klant of van derden, wordt Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. eigenaar van de be- of verwerkte goederen of van de met de verkochte en geleverde goederen vermengde goederen, totdat de klant aan alle op hem rustende verplichtingen jegens Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. heeft voldaan.
 • Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. tekort schiet of Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F.. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. uit de terugneming voortvloeien.

Artikel 9: Ontbinding en beëindiging

 • De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 • In geval van verzuim van de klant is Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 • Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 10: Overmacht

 • Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 • Onder het begrip „overmacht‟ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F.
 • Indien Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F.
 • De totale aansprakelijkheid van Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 • Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden “naar de geest‟ van deze algemene voorwaarden.
 • Op een met Hoedenmallen & Materialen van der Broek V.O.F. gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 • Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter te Maastricht.